Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

„FLUGO”  (Facebook)

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora na fanpage’u Biuro Podróźników Flugo na portalu Facebook, zwanym dalej „Konkursem”.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Social Room sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-171), przy ul. Wojska Polskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000649681, NIP: 9532690961, REGON: 365952249 (dalej „Organizator”).

 

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Biuro Podróżników FLUGO Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 10, 85-094 Bydgoszcz, będącym płatnikiem VAT i posiadającym numer NIP 554-031-29-35, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS 0000160917, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych)

 

 1. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem transgranicznego dostępu do Internetu) od dnia 12.05.2021 r. od godz. 15:00 do dnia 30.06.2021 r. do godz. 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”) za pośrednictwem postów (dalej: „Post konkursowy”) na fanpage’u Biura Podróżników Flugo w serwisie społecznościowym Facebook (dalej: „Serwis Facebook” lub „Facebook”), który to fanpage dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/FlugoBP (dalej: „Fanpage”).

 

 1. W związku z aktualnymi wymaganiami stawianymi przez regulamin serwisu Facebook:

 

 • Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Fanpage’ów, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook;

 

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

 

 • Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnych użytkowników Serwisu Facebook, którzy prawidłowo wykonają zadanie konkursowe, opisane w §2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, zadane przez Organizatora.

 

 • Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.

 

 • Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.

 

 • Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych tj. posiadające aktywny oraz publiczny profil w Serwisie Facebook zwany dalej „Profilem na Facebooku”, zgodnie z regulaminem Facebook oraz mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Fundatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem lub Fundatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.

 

 1. Organizator jest uprawniony do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody, jeśli nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie lub też w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, iż odpowiedź na pytanie konkursowe zamieszczony przez Uczestnika w wykonaniu Zadania Konkursowego narusza prawa osób trzecich lub też tekst ten narusza postanowienia ust. 8 poniżej.

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dokonać i opłacić rezerwację na wyjazd organizowany przez Biuro Podróżników Flugo lub przez inne podmioty, z którymi Fundator ma podpisane umowy agencyjne. Powyższy warunek należy spełnic do dnia 30.06.2021. Następnie wmagane jest zamieszczenie  odpowiedzi na pytanie konkursowe w formie zdjęcia pod postem konkursowym. Pytanie konkursowe brzmi: “Co dla Ciebie oznacza swoboda podróży?”. Uczestnicy mają czas na przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe do dnia 31.08.2021.

 

 1. Uczestnik poprzez odpowiedź na pytanie konkursowe gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do udostępnionego zdjęcia (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu złożonych oświadczeń.

 

 1. Uczestnik dokonując zgłoszenia wyraża zgodę na upublicznienie jego nazwy użytkownika w serwisie Facebook w związku z opublikowaniem w poście w serwisie Facebooku listy Zwycięzców wraz ze zwycięskimi pracami.-

 

 1. W czasie trwania Konkursu, określonym w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu, Uczestnik może przesłać dowolną ilość Zgłoszeń Konkursowych (w postaci komentarzy do Postu Konkursowego w Serwisie Facebook). Zakazane jest jednak korzystanie przez jedną osobę z więcej niż jednego profilu w Serwisie, w szczególności poprzez tworzenie fikcyjnych profili. W przypadku powstania uzasadnionego podejrzenia o korzystaniu przez Uczestnika z fikcyjnego profilu, wszelkie zgłoszenia takiej osoby zostaną usunięte i nie będą brały udziału w Konkursie.

 

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie.

 

 1. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

 

 • utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską;

 

 • wprowadzenie do obrotu;

 

 • wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 

 • rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

 

 • rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

 

 • najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

 

 • Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.

 

 • Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.

 

 • Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.

 

 • Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu

 

 • Nagrody w Konkursie

 

 1. Nagrodą w konkursie jest voucher Flugo do wykorzystania na wynajem kampera na 3 doby w datach od 30.09.2021 do 30.04.2022. Voucher ma ważność 1 rok od daty wydania, a jego wartość wynosi 1950 PLN.

 

 1. Zwycięzcą konkursu może zostać tylko jedna osoba.

 

 • Zasady przyznawania nagród w Konkursie

 

 1. Zwycięzcę Konkursu wybierze Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wchodzą trzy osoby wybrane przez Organizatora. Komisja wybiera zwycięzcę w sposób subiektywny, na podstwie nadesłanych odpowiedzi w formie zdjęcia na pytanie konkursowe.

 

 1. Nagrodę otrzyma Uczestnik Konkursu, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez Komisję Konkursową.

 

 1. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej zapada jednomyślnie.

 

 1. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości mailowej do dnia 10.09.2021.

 

 1. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który nie jest do wglądu Uczestników

 

 1. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

 

 1. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

 

 • Zasady wydawania nagród w Konkursie

 

 1. O fakcie wygranej oraz sposobie wydania nagrody, Organizator poinformuje Zwycięzce Konkursu za pośrednictwem wiadomości mailowej, nie później niż do 10.09.2021. Zwycięzca odeśle w wiadomości prywatnej w aplikacji messenger adres e-mail, na który może zostać wysłana nagroda. Nagroda zostanie dostarczona Zwycięzcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail – wysyłka nagrody nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania adresu e-mail Zwycięzcy. Zwycięzca odeśle w wiadomości prywatnej w aplikacji messenger dane wskazane poniżej niezbędne w celu złożenia oświadczenia do celów podatkowych. Oświadczenie wymaga podania następujących informacji: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numer PESEL/NIP. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody.

 

 1. W przypadku nie podania danych osobowych wskazanych w ust. 1 powyżej lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Organizator może zdecydować o przepadku nagrody. Przepadek nagrody może nastąpić również w sytuacji, gdy okaże się, że laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie, określonych w § 2 pkt. 1.

 

 1. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

 

 • Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące Konkursów należy składać pisemnie na adres pocztowy: Social Room sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-171), przy ul. Wojska Polskiego 8, z dopiskiem „Konkurs: Flugo“, ustnie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem team@socialroom.pl.

 

 1. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Decyzja Komisji Konkursowej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie do innych organów Organizatora. Pozostaje to bez wpływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.

 

 1. Reklamacje można wnosić w czasie Trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 1 tygodnia od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

 

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.

 

 1. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji.

 

 • Postanowienia końcowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Biuro Podróżników FLUGO Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 10, 85-094 Bydgoszcz, będącym płatnikiem VAT i posiadającym numer NIP 554-031-29-35, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS 0000160917, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych)

 

 

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane:

 

 1. W celu udziału i przeprowadzenia konkursu, a także wyłonienia zwycięzców oraz kontaktu w sprawie wręczenia nagród na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Administrator powierzył dane osobowe Uczestników Organizatorowi konkursu, który przeprowadza konkurs na zlecenie Administratora.

 

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania: wglądu w swoje dane, uzyskania kopii danych, poprawiania danych, sprzeciwu na przetwarzanie. Żądania należy kierować do inspektora ochrony danych.

 

 1. Każdy uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

 

 1. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu i rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.

 

 1. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie, jednakże będzie to równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w konkursie, a w przypadku wygranej z przepadkiem nagrody.

 

 1. Administratorem danych Zwycięzcy konkursu przetwarzanych na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od nagród jest Organizator konkursu. Dane Zwycięzcy są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) przez okres 5 lat kalendarzowych po roku zakończenia konkursu. Podanie danych niezbędnych do rozliczenia podatku jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Organizator udostępni dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za zrealizowanie czynności technicznych związanych z rozliczeniem podatku od nagrody.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich Zgłoszeń konkursowych również do celów promocyjnych Fanpage’ów oraz samego Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę.

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 • Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.

 

 1. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:

 

 • udostępnienie Regulaminu w Serwisie Facebook;

 

 • umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym;

 

 • umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.

 

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez zamknięcie profilu Organizatora w Serwisie Facebook lub rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari oraz profilu w Serwisie.

 

 1. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. –

 

 1. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.

 

 1. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

 

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.